Algemene Voorwaarden The Brandstudio

Artikel 1 t/m 18

Artikel 1 Definities

1. The Brandstudio is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van diensten omtrent

creative branding en vormgeving.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon

of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van The Brandstudio en The Brandstudio de

opdracht geeft

Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan:

de rechtsbetrekking tussen The Brandstudio en Opdrachtgever,

een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle

door The Brandstudio en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten,

en ook alle andere door The Brandstudio ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden,

verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werk zaamheden die niet

op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.the-brandstudio.

com.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en

The Brandstudio gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk

met The Brandstudio overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden van de hand

gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde

opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van The Brandstudio zijn vrijblijvend, ook indien daarin

een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende

14 dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde

termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met The Brandstudio via de website, e-mail of telefoon

voor een van de aangeboden Diensten. The Brandstudio zal met Opdrachtgever overleggen omtrent

zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd

zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een

opdrachtbevestiging.

3. Als The Brandstudio een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt,

is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke

verschrijvingen. The Brandstudio kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever

kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving

bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van The Brandstudio

dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Brandstudio deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelij ke offerte

vooraf is gegaan, behoeft schriftelij ke aanvaarding door The Brandstudio.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. The Brandstudio zal haar best doen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelij k overeenkomstig de schriftelij k vastgelegde

afspraken, uit voeren.

2. The Brandstudio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal The Brandstudio deze derden zorgvuldig uit kiezen en voor

zover dit mogelij k is met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden

komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door The Brandstudio worden doorbelast

aan Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens tij dig aan The Brandstudio

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet

tij dig aan The Brandstudio zij n verstrekt, heeft The Brandstudio het recht de

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende

extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat The Brandstudio zij n Diensten op tij d en goed kan

verrichten. Indien Opdrachtgever zij n afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit

voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termij n is afgesproken, dan is dit nooit een fatale termij

n. Bij overschrij ding van een termij n dient de Opdrachtgever The Brandstudio hiervan schriftelij k

in gebreke te stellen. The Brandstudio dient daarbij een redelij ke termij n te worden geboden om

alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Ontwerpfase

1. Indien sprake is van een grafi sch ontwerp opdracht is dit artikel van toepassing.

2. The Brandstudio ontwerpt binnen twee weken een eerste concept.

3. Opdrachtgever dient het concept binnen twee weken goed te keuren,

tenzij anders afgesproken met The Brandstudio.

4. The Brandstudio stuurt Opdrachtgever herhaaldelij k een update

van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een

update, dient hij dit zo snel mogelij k te laten weten. The Brandstudio wacht na elke update met het

vervolgen van zij n werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever

gehad heeft, zodat hij eventuele feedback kan verwerken.

5. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken The Brandstudio en

Opdrachtgever onderling af wanneer The Brandstudio een nieuw concept ontwikkelt. Het afkeuren

van een concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden. Pas na onderling overleg

kan de Overeenkomst op grond van ontevredenheid ontbonden worden. Indien The Brandstudio

haar werkzaamheden naar maatstaven van redelij kheid conform de overeenkomst heeft uitgevoerd

maar de Opdrachtgever niet tevreden is, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten door

The Brandstudio te vergoeden.

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partij en elkaar in de

mogelij kheid te stellen de laatste versie van het geleverde design te controleren en goed te keuren.

Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelij kertij d aan meerdere partij en, waaronder

The Brandstudio wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partij en hiervan op de hoogte

te stellen.

2. Op verzoek van The Brandstudio dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij en

eenzelfde opdracht is verstrekt.

3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft

en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever

mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht

opnieuw verstrekt.

Artikel 8 Wij ziging van de Overeenkomst

1. Indien tij dens de uitvoering van de Overeenkomst blij kt dat het voor een behoorlij ke uitvoering

daarvan noodzakelij k is om deze te wij zigen of aan te vullen, zullen The Brandstudio en Opdrachtgever

tij dig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien tussentij ds blij kt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlij k (te

weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt The Brandstudio met

de werkzaamheden totdat zij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan.

Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte

kosten te vergoeden.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewij zigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen

een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal

vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden

de oorspronkelij ke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald

worden.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentij dse opzegging van de

vOvereenkomst

1. The Brandstudio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst

te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet

volledig of niet tij dig nakomt, dan wel dat The Brandstudio goede grond heeft te vrezen dat de

Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is The Brandstudio bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zij n dat nakoming van de Overeenkomst onmogelij k is of ongewij zigde

instandhouding van de Overeenkomst in redelij kheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst is tot 3 dagen na ondertekening van de offerte mogelij k, tenzij

The Brandstudio al met haar werkzaamheden begonnen is.

2. Annulering dient schriftelij k te geschieden en uitdrukkelij k te worden bevestigd door The Brandstudio.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1. The Brandstudio vraagt een vast bedrag per opdracht of een uurtarief. Dit wordt in de offerte

bepaald.

2. Alle genoemde bedragen in de offerte zij n in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. The Brandstudio heeft het recht om kennelij k foutieve verschrij vingen in de prij sopgave te herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrij ving, binnen 14 dagen na facturatie in de

valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termij n is overeengekomen.

5. Opdrachtgever hoeft geen aanbetaling te doen.

6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens

onverwij ld aan The Brandstudio mede te delen.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blij ft in de tij dige betaling van een

factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment

de wettelij ke rente verschuldigd.

8. Indien The Brandstudio besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde

facturen langs gerechtelij ke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom

en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, ook verplicht alle in redelij kheid gemaakte kosten te

vergoeden.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. The Brandstudio behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van

de Auteurswet, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2. The Brandstudio verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde

product. Deze licentie is schriftelij k opgenomen in de Overeenkomst.

3. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altij d opnieuw

schriftelij k te worden vastgelegd. Het staat The Brandstudio vrij hier een extra bij drage voor

te vragen.

4. Het is niet mogelij k voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van The Brandstudio

wij zigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. The Brandstudio kan deze

toestemming niet weigeren te geven indien dit in strij d is met de redelij kheid en billij kheid.

5. Tenzij uitdrukkelij k anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een

onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door

The Brandstudio.

6. Opdrachtgever vrij waart The Brandstudio van elke aansprakelij kheid welke voortvloeit uit een

eventuele schending van rechten zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.

Artikel 13 Naamsgerechtigheid

The Brandstudio is ten alle tij den gerechtigd om het eindproduct te signeren, op welke wij ze dan

ook. Het is mogelij k om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar

The Brandstudio zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever

niet toegestaan om zonder verwij zing naar The Brandstudio het product openbaar te maken of

te verveelvoudigen.

Artikel 14 Aansprakelij kheid

1. The Brandstudio kan nooit aansprakelij k worden gesteld omtrent ontevredenheid over het eindproduct.

The Brandstudio heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. The Brandstudio kan nooit aansprakelij k worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien

Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene

voorwaarden.

3. The Brandstudio is niet aansprakelij k voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever

onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

4. The Brandstudio is niet aansprakelij k voor het niet of niet tij dig voldoen aan de verplichtingen,

voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in

artikel 15 van deze Algemene voorwaarden.

5. Indien The Brandstudio aansprakelij k wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelij k zij n voor

directe schade die daadwerkelij k door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege

een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van The Brandstudio met betrekking

tot haar Diensten. The Brandstudio is niet aansprakelij k voor indirecte schade, waaronder maar niet

uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6. De aansprakelij kheid van The Brandstudio is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

7. De beperking van de aansprakelij kheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is

van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zij de van The Brandstudio.

Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van

The Brandstudio, waardoor tij dige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer

mogelij k is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:

niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Brandstudio zelf of een derde, abnormale

weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen

in de systemen van The Brandstudio of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen,

rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht

aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zij n beide partij en gerechtigd de Overeenkomst

zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelij k geval zal The Brandstudio

overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle

kosten die The Brandstudio heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 Vertrouwelij kheid van gegevens

Beide partij en garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet

of dient te weten dat deze van vertrouwelij ke aard zij n, geheim blij ven. De partij die vertrouwelij –

ke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zij n. The

Brandstudio kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde

noodzakelij k is ingevolge een rechterlij ke uitspraak, een wettelij k voorschrift of voor correcte uitvoering

van de overeenkomst.

Artikel 17 Identiteit van The Brandstudio

1. The Brandstudio is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66489113. The Brandstudio is gevestigd

aan De Brink 91, 7411 BZ Deventer. The Brandstudio is per e-mail te bereiken via milou@

the-brandstudio.nl

Artikel 18 Toepasselij k recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen The Brandstudio en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht

van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen The Brandstudio en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht

door de bevoegde rechter van de locatie Amsterdam.